X
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Nesouhlasím s použitím cookie (zobrazí se prázdná stránka).
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
možnosti plateb
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 260
týden: 260
celkem: 3512626
Hodnocení obchodu na Zboží.cz
nejnovější produkty
GoodYear Arlington
Doprava po ČR zdarma
1 898 Kč

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky
(1.1.)

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.motoguru.cz. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami E-shopu a že s nimi souhlasí.
  • Provozovatel tohoto internetového obchodu je Michal Maličovský se sídlem Seifertova 1527/16, Praha 3-Žižkov, 130 00.
  • Tyto obchodní podmínky platí pro E-shop, neplatí pro dovoz motocyklů.
  • Dovoz motocyklů se řídí vlastními obchodními podmínkami.
  • Existuje-li více jazykových verzí tohoto dokumentu, platí v případě jakékoli neshody výklad v českém jazyce.
  • Každé zboží v našem internetovém obchodě je označeno kódem produktu a je popsáno názvem, který se ale nutně nemusí shodovat s oficiálním názvem.
 2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
  • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu.
  • V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.
 3. Předmět smlouvy
  • Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návod k obsluze). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační. U starších modelů nemusí být vždy dostupná požadovaná velikost ve všech barevných provedeních. 
 4. Místo plnění
  • Místem plnění je sídlo firmy, popřípadě sklady, kde prodávající předá zboží dopravci tj. přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.
 5. Cena a platební podmínky
  • Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Pokud se na zboží vztahuje povinnost zaplatit recyklační poplatky, jsou tyto uvedeny v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
  • V případě "podlimitní" objednávky, kdy není doprava zdarma, je k ceně zboží připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky typu doběrečné apod. V objednávce je tato cena jasně předem uvedena.
  • Kupní cena může být zaplacena:
   a) hotově v případě osobního odběru zboží na dohodnutém místě
   b) dobírkou v případě, že zboží bude dodáno přepravní službou nebo Českou poštou
   c) bankovním převodem
   d) na splátky
   e) platební kartou
  • Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
  • V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).
  • Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo do další aktualizace nabídky.
 6. Dodací lhůta
  • Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je tj. předá dopravci zpravidla následující pracovní den po potvrzení objednávky. Pokud je zboží uskladněno v některém z detašovaných skladů v rámci EU, může to být i déle s ohledem na nutnost přeskladnění. Dodací lhůta činí v průměru 7-10 pracovních dnů a je třeba zohlednit i přepravní podmínky dopravce.
 7. Přechod nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnického práva
  • Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 8. Dopravní podmínky a poštovné
  • Možnosti způsobů doručení zásilky:
   a) expresní zásilkovou službou, přepravní službou nebo Českou poštou
   b) osobním odběrem zboží po dohodě
  • Kupující je povinen zboží od přepravce (prodejce): řádně převzít; zkontrolovat neporušenost obalů; zkontrolovat počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci (prodejci) samotnému.
  • V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.
  • Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je vložena v balíku se zbožím.
 9. Záruka a podmínky reklamace
  • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců a výjimkami, stanovenými zákonem. U některého zboží může být výrobcem stanovena záruční doba delší jak 24 měsíců. V takových případech je tato informace uvedena u daného zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.
  • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
  • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.
  • Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu či faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, nemůže prodávající reklamaci odmítnout, pro stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list). Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, nebo že došlo k mechanickému poškození zboží.
  • Zboží reklamujte u prodávajícího (dodavatele) nebo nejlépe přímo v autorizovaných servisech, jejichž seznam bývá přiložen k návodu na obsluhu. Urychlíte tak průběh reklamace!
 10. Reklamace převzetí zásilky
  • Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že případná reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.
 11. Vrácení zboží
  • Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku.
  • Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupeného zboží.
  • Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit podle ust.§ 53, odstavce 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
   a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
   b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
   c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
   d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
   e) na dodávku novin, periodik a časopisů
   f) spočívající ve hře nebo loterii
 12. Nepřevzetí vyexpedované objednávky zákazníkem
  • UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta a vzniklé náklady), budou postoupeny k vymáhání, včetně všech nákladů s tím spojených.
 13. Ochrana osobních údajů
  • Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.
  • Vaše osobní údaje neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem.
  • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 14. Závěrečná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.
  • Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
  • Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
  • Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že kupní smlouva se týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy podle obchodního zákoníku.
  • Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 518 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. občanského zákoníku.
  • Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků smlouvy také ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.
  • Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 

 

motoguru

„Váš specialista na motocykly, Váš motocyklový Guru.“